28 กุมภาพันธ์ 2552

การนับศักราชและเปรียบเทียบศักราชในเอเชีย

1. การนับศํกราชและการเปรียบเทียบศักราชในเอเชียมีดังนี้
1.1 การนับศักราชแบบจีน นับโดยยึดถือการขึ้นครองราชย์สมบัติของจักรพรรดิเป็นสำคัญ เรียกว่า
รัชศก โดยนับรัชศก1 รัชศก 2และรัชศก 3 ต่อกันไปเรื่อยๆ เมื่อจักรพรรดิ์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ก็เริ่มนับเป็นรัชศก 1 ใหม่อีกครั้ง วิธีการนับแบบนี้เป็นแบบช่วงๆทำให้เป็นการนับไม่ต่อเนื่องต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อมี
จักรพรรดิ์องค์ใหม่ ปัจจุบันจีนเปลี่ยนวิธีนับใหม่เป็นแบบคริสต์ศักราช (ค.ศ)
1.2 การนับศักราชแบบอินเดีย มีวิธีการนับแบบเดียวกับจีนคือนับตามการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ สมัยพระเจ้ากนิษกะเรียกการนับศักราชว่า มหาศักราช (ม.ศ) ปัจจุบันอินเดียนับศักราชแบบคริสต์ศักราช
(ค.ศ)
1.3 การนับศักราชแบบศาสนาอิสลาม เรียกว่าฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ) เริ่มนับเมื่อท่านนบีมูฮัมหมัดกระทำการฮิจเราะห์ (แปลว่าการอพยพโยกย้าย) จากเมืองเมกกะไปยังเมืองเมดินะ โดยฮ.ศ.1 ตรงกับ ค.ศ. 622หรือ
พ.ศ. 1165 ปีของฮ.ศ.เป็นการนับแบบจันทรคติเดือนหนึ่งมี 30 วัน หรือ 29 วัน ทำให้ปีหนึ่งมี 354 วัน แต่เดือนสุดท้ายอาจเพิ่มเป็น 30 วัน แต่ไม่มีการเพิ่มเดือน ทำให้ศักราชของ ฮ.ศ. คลาดเคลื่อนจากจากฤดูกาลไปเรื่อยๆ ดังนั้นทุก 32 ปีครึ่งจึงต้องบวกฮ.ศ.เพิ่มขึ้นอีก 1 ปี ปัจจุบัน ฮศ. น้อยกว่า พ.ศ. อยู่ 1122 ปี น้อยกว่า ค.ศ.อยู่ 579 ปี
2. การเทียบศักราชแบบต่างๆ
2.1 คริสต์ศักราช (ค.ศ.) เริ่มเมื่อมีพระพุทธศาสนามาแล้ว 543 ปี ดังนั้นถ้าต้องการทราบว่า ค.ศ.จจุบันจะตรงกับ พ.ศ. ใดให้เอา ค.ศ. 2009 + 543 =พ.ศ 2552 ถ้าต้องการทราบว่า พ.ศ.ปัจจุบันตรงกับ ค.ศ.ใดให้ลบด้วย 543 เช่น 2552- 543 =ค.ศ. 2009
2.2 มหาศักราช เริ่มเมื่อ ค.ศ. 78 / พ. ศ. 621 ดังนั้น ถ้าต้องการทราบว่า ม.ศ. 1931 จะตรงกับ ค.ศ.ใดให้เอา มศ.+ 78 = คศ. เช่น ม.ศ.1931 + 78 = ค.ศ. 2009 และถ้าต้องการทราบว่า ม.ศ.1931 จะตรงกับ
พ.ศ.ใดให้เอา มศ. +621 = พ.ศ. เช่น ม.ศ.1931 +621 =พ.ศ. 2552
2.3 จุลศักราช เริ่มนับเมื่อ ค. ศ.638 / พ.ศ.1181 ดังนั้นถ้าต้องการทราบว่าจุลศักราชจะตรงกับ ค.ศ.ใดให้บวกด้วย 638 เช่น จ.ศ. 1371+638 = ค.ศ. 2009 และถ้าต้องการทราบว่าจะตรงกับพ.ศ.ใดให้บวกด้วย
1181 เช่น จ.ศ. 1371 + 1181= พ.ศ. 2552
2.4 รัตนโกสินทร์ศก เริ่มเมื่อปีก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 ดังนั้น ถ้าต้องการทราบว่าร.ศ.ตรงกับ
พ.ศ.ให้ให้บวกด้วย 2325 เช่น ร.ศ. 227 + 2325 =พ.ศ. 2552
2.5 ฮิจเราะห์ศักราช เริ่มนับเมื่อมีพระพุทธศาสนามาแล้ว 1122 ปีและมี ค.ศ. มาแล้ว 579 ปี
ดังนั้นถ้าต้องการทราบว่า ฮ.ศ.จะตรงกับ พ.ศ.ใดให้บวกด้วย 1122 เช่น ฮ.ศ 1430+1122= พ.ศ.2552
และ จะตรงกับค.ศ.ใดให้บวกด้วย 579 เช่น ฮ.ศ. 1430+579= ค.ศ.2009

เมื่อศึกษาเรื่องการนับศักราชและการเทียบศักราชจบแล้วลองคิดดูเล่นๆว่า
1. การนับศักราชแบบจีนและอินเดียเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. การนับศักราชของศาสนาอิศลามมีวิธีการนับแบบใด
3. พ.ศ. 1983 จะตรงกับ ค.ศ. ฮ.ศ. ม.ศ. จ.ศ. ร.ศ. ใดมีวิธีการคิดแบบใด
4. ค.ศ. 1920 ตรงกับ พ.ศ.ใด มีวิธีการคิดอย่างไร
5. ม.ศ.200 ตรงกับ ค.ศ.ใด มีวิธีการคิดอย่างไร
6. ร.ศ. 122 ตรงกับ พ.ศ. ใด มีวิธีการคิดอย่างไร
7. ฮ.ศ. 1243 ตรงกับ ค.ศ.ใด มีวิธีการคิดอย่างไร
8. จ.ศ. 1451 ตรงกับ พ.ศ.ใดมีวิธีการคิดอย่างไร
9. พ.ศ. 2325 ตรงกับ ค.ศ. ใด มีวิธีการคิดอย่างไร
10. ค.ศ. 1955 ตรงกับ พ.ศ.ใดมีวิธีการคิดอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น